Do you like fishing?

Do you like fishing?

Yes - 20 percent

No - 80 percent